Scroll Top

Vpis v študijsko leto 2024/2025

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat: 08 205 59 59 | GSM: 040 / 322 106 | 040 / 322 299

referat@vs-bled.si | www.vm-bled.si
Informativno mesto: Prešernova cesta 32, Bled
Uradne ure: sreda, 14.00 do 16.00 | petek, 14.00 do 16.00

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025 ZA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Naslov:Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat:08 205 59 59
GSM:040 / 322 106
040 / 322 299
E-pošta:referat@vs-bled.si
Spletna stran:www.vm-bled.si
Informativno mesto:Prešernova cesta 32, Bled
Uradne ure:sreda, 14.00 do 16.00
petek, 14.00 do 16.00

Informativni dnevi:

16.02.2024 ob 11.00 in 16.00 uri petek
17.02.2024 ob 11.00 uri sobota
04.04.2024 ob 16.00 uri četrtek
06.06.2024 ob 16.00 uri četrtek
05.09.2024 ob 16.00 uri četrtek

Visoka šola za management Bled razpisuje vpis v študijsko leto 2024/2025 za visokošolske študijske programe prve stopnje Hotelirstvo in turizem, Zdravstveni turizem in Management v živilstvu in prehrani.

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:
diplomirani organizator / diplomirana organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu
okrajšava: dipl. org. hot. in tur. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2

Visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:
Diplomirani organizator / diplomirana organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu
Okrajšava: dipl. org. zdr. tur. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2

Visokošolski študijski program Management v živilstvu in prehrani
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:
Diplomirani manager v živilstvu in prehrani / diplomirana managerka v živilstvu in prehrani
okrajšava: dipl. manag. živ. in preh. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2

Prijavni roki:

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:

1.   prijavni rok:od 20.02.2024 do 20.03.2024
Rok za oddajo dokazil za kandidate z zaključeno
srednjo šolo v tujini
do 20.03.2024
2.   prijavni rok:od 06.05.2024 do 06.06.2024
Rok za oddajo dokazil za kandidate z zaključeno
srednjo šolo v tujini
do 06.06.2024
3.   prijavni rokod 20.08.2024 do 30.09.2024
Rok za oddajo dokazil za kandidate z zaključeno
srednjo šolo v tujini
do 27.08.2024

Način prijave za vpis:

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/in to do roka, določenega z tem razpisom. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, bodisi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), lahko pa tudi na drug način (z uporabniškim imenom in geslom, kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om ali e- izkaznico), ki omogoča identifikacijo prijavitelja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila
izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Kandidat mora v sistem eVŠ vnesti zahtevane priloge najkasneje do 20.09.2024.

Vpis v 1. letnik

Vpisna mesta:

 Državljani Slovenije in držav članic EUSlovenci brez slovenskega državljanstvaTujci
Hotelirstvo in turizem – izredni študij50050
Zdravstveni turizem – izredni študij50050
Management v živilstvu in prehrani6000

Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše kandidat, ki je opravil splošno ali poklicno maturo ali kandidat, ki je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:

 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem je:
 • zaključen višješolski študijski program Gostinstvo in turizem ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program
 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Zdravstveni turizem je:
 • zaključen višješolski študijski program Velnes ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program
 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Management v živilstvu in prehrani je:
 • zaključen višješolski študijski program Živilstvo in prehrana ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program

Komisija za priznavanje in vrednotenje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričevalin drugih zahtevanih dokumentov.
Vsa zahtevana dokazila se vlagajo preko portala eVŠ.

Prosimo Vas, da na portal eVŠ priložite naslednje dokumente:

 1. letnik
 • spričevala 3. letnika in 4. letnika,
 • spričevalo o splošni maturi ali
 • spričevalo o poklicni maturi ali
 • srednješolsko diplomo.
 1. letnik
 • diplomo o višji strokovni izobrazbi,
 • potrdilo o opravljenih izpitih.

V primeru nepopolne dokumentacije mora kandidat priložiti manjkajočo dokumentacijo v roku 5 dni od prejema obvestila.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji

Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji je objavljen na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/vrednotenje-in-priznavanje-izobrazevanja/.
Za namene vpisnega postopka in priznavanja izobraževanja za namen nadaljnjega
izobraževanja kandidat predloži dokazila v skladu s pogoji razpisa, ki vključujejo tudi zahtevane apostile v skladu z Zakonom o overjanju listin v mednarodnem prometu (ZOLMP- 1) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7398 in s seznamom vseh držav članic haaške konvencije https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.
V primeru nepopolne dokumentacije mora kandidat priložiti manjkajočo dokumentacijo v roku 5 dni od prejema obvestila.

Podpora prijaviteljem za vpis
Če imate težave z dostopanjem do navodil za izpolnjevanje prijave oz. razpisov za vpis se lahko za informacije obrnete na podporo, ki je dosegljiva na e-naslovu: info@podpora-vpis.si

Skip to content